\

Buddha Purnima Quotes in Nepali

Enlisted below the best Buddha Purnima Quotes in Nepali Language

  1. “शान्ति तपाईंको आत्मा मा छ। तपाईंले बाह्यमा खोज्दैनुहुन्छ।”
  2. “मनले हो, सब कुरा। तपाईंले कसरी विचार गर्दैछनुहुन्छ, तपाईं हुनुहुन्छ।”
  3. “तपाईंको काममा तपाईंको मन छ। तपाईंले कसरी गर्दैछनुहुन्छ, तपाईं हुनुहुन्छ।”
  4. “तपाईंको मनले हो, सब कुरा। तपाईंले कसरी काम गर्दैछनुहुन्छ, तपाईं हुनुहुन्छ।”
  5. “सच्यापन तपाईंको मनमा छ। तपाईंले कसरी विचार गर्दैछनुहुन्छ, तपाईं हुनुहुन्छ।”
  6. “घृणा घृणाले समाप्त हुँदैन, प्रेमले मात्र समाप्त हुँदैछ; यो दैमी नियम हो।”
  7. “तपाईंको कोलमा बिहानी हुने छ। तपाईंले कुनै पनि कुरा अधिक कसरी ठीक गर्ने गरेका छैन।”
  8. “तपाईंको मनमा सांग्ग्रहण गर्नको लागि कुनै पनि समय नगर्नुहोस्। यसले तपाईंको मन छुट्टै तथ्यमा परिणत गर्दैछ।”
  9. “तपाईंको मनमा कसै पनि निश्चित कुरा छैन, जुन कसै पनि सबैभन्दा राम्रो छैन।”
  10. “सतत तपाईंको भित्रको मनमा ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ। यसले तपाईंको मनमा शान्ति, ज्ञान र सन्देशको विकास गर्दैछ।”
Open chat
1
Jay Bhim, How can I help you?